kajata:
ima-sarok 


Reggeli ima 

Úr Jézus, a szeretet és béke királya, 
add, hogy eljöjjön közénk a te országod: 
az igazság és igazságosság, a szeretet és béke országa. 
(Közép-Kelet-Európa-Béke IMATÁBORA, Novák József, H-8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 2.) 

Déli ima 

(ökumenikus angelusz) 

Előimádkozó(k): Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,  
és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.  
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. 
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

(meghajlás, csend) 
Nők: Ime, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.  
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Malaszttal teljes, az Úr van teveled.  
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
(meghajlás, csend) 
Férfiak: És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.  
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.  
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,  
mert te szültél nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk Szabadítóját.  
Előimádkozó(k): Imádkozzunk...  
Mindenki: ...hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire. 
(leborulhatunk, hosszabb csend) 
Előimádkozó(k): Könyörögjünk!  (felállunk)  
Mindenki: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiádnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.  
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen! 
Felajánlás: 

Az Úr angyala a Bibliában figyelemreméltó szereplő: sorsdöntő pillanatokban ő az Isten jelenlétének, műveletének a látható üzenője, a fölfogható jele. Az Ószövetségben néha alig lehet különböztetnie maga az Úristentől. Amikor az Isten emberré lett - amikor az Ige testté lőn - ő az, akitől ember füle először hallja e legmagasabb titkot. A beszámoló Lukács nevét is közreadja: Gábor - azaz, Isten embere. Az angyal szó jelentőssége követ. A lényeg, hogy küldetése van. Azért az angyaloknak sokszínű az arca, a külső tekintete, a természete. Néha maga az Egyház jelképe egy angyal (ld. Jelenések könyve). Mi is - az Egyház tagjai - angyali szerepet betölthetünk. Ezért mindenki ismételje meg Gábor köszöntőjét. 

Képzeletben álljunk a Boldogságos Szűz Mária mellé: mint ha először hallanánk e különleges vendég szájából az égi titkot! Mi is meghökkenénk - miféle köszöntés ez?! Pedig itt találkozunk legelőször a Fiu-Isten megtestesülése valóságával: hogy megalázkodott a végtelenségig, hogy hozzánk egyenvaló emberré lett. Ezelőtt a titok előtt hajoljunk meg, mivel kifejthetetlen! 

Ugyanezt a titkot tiszteljünk Szüz Máriában, ahogyan az egész Egyház a legősibb idők óta. (Ez igaz még a protestánsokra és az adventistákra is, bár másképpen és jóval kevesebbel, mint katolikus és ortodox testvérei, látványosság nélkül emlékszenek meg róla. Utóbbiak - csöndes fohászként - az Istenszülő közbenjárást kérjenek.) 

Máriával együtt hajtsunk fejünket, énünket Isten Igéje előtt. Saját méltatlanságunk láttán fölajánljuk életünket az isteni kegyelemnek, szent akaratával azonosuljunk, majd győzelme részévé váljunk. Ez a szándék legyen napjaink, egész életünk középpontja. 

Így kapcsolódjunk bele ebbe az ősi imába! 


Ima a magyarért 

(Bünbánati zsoltár - a tudás fája
Áldd meg, Isten, a magyart! 
Árva népedet segítsd meg, hisz' erre a földre hoztad 
ős lakhelyéről, hogy példát mutass rajta és hogy általa 
áldott legyen hegy és síkság, és folyó minden lakójával
Add, hogy emlékezzen tetteidről, világosítsd meg, 
hadd lásson: mit tettél vele a múltban, mi tette naggyá, 
mit szándékozol vele a jövőben tenni. Tarts távol tőle 
az agy- és szívelszivárgást, a könyörtelen önzést és 
a hazugság gyümölcseit gyűlöltesd meg vele. 
Gerinccel, szabadsággal ajándékozz meg, már meguntuk 
a különböző ötvözetű 
bilincseket. 
Szavunkat 
nem tartottuk meg: 
újra elhitették velünk, megitattak az őskígyó mérgével 
a bűnöst máshol, más népekben kerestük, mi pedig újra 
lenyeltük, beadtuk a derekunkat, elestünk, ráfizettünk. 
Térden vagyunk, bűneinket megbánjuk, segíts, hogy tanuljunk
hogy                                          egy 
újra szülhessen                           európai
ez a                                    hazának, 
nemzet                                        még: 
e g y     é g i     h a z á n a k !  

Ima teremtőnkhöz 

(gazdaságkor óemberének koporsója)
*@@@*
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! 
Dícséret szent nevednek. 
Jöjjön el a Te ítéleted. 
Akaratod előtt leborulunk, 
aki az eget és a földet alkottad. 
A mi földünket őrizd meg szüntelenül, 
és bocsásd meg mindennapi szemétünket, 
miképpen mi is arra törekszünk, hogy óvjuk meg, amit ránk bíztál. 
És ne vígy minket az értelmetlenségbe, 
hanem szabadíts meg a nagy Babilontól. 
Mert Bölcsességed mély, mint a tenger, 
Tisztaságod olyan, mint a vízforrások, 
az eget és a földet betölti Fényességed, 
mindörökké. Ámen!
Istenünk, Teremtőnk!
Ebben az órában hozzád fordulunk, benned akarunk gyökerezni.
Vesszőinket csakis a nap felé fordítjuk,
a te igazságod ragyogó fénye felé.
Ezt segíts felfedezni elődeinktől örökölt hagyományunkban
és saját jövőnkben. Ámen!

Ima Keresztelő Jánoshoz 

Pusztában kiáltó Bemerítő! 
Ma, a megtérés üzenete ránk van bízva, 
hogy városaink kőpusztáiban kiáltsuk, 
hogy hirdessük nélkülőző és túlgazdag vidékeinken, 
hogy visszajövendő Urunk útját készítsük elő. 
Példád buzdítson minket, 
hadd lássuk Jézust minden testvérben, aki hozzánk jön, 
hadd lehessünk a szeretet segédmunkásai, 
hadd legyünk bátrak arra, hogy szembe szálljunk hatalmakkal 
és saját magunkkal, túlzott igényeinkkel. 
Ezt kérjük a Mindenhatótól, Ábrahámnak, az élőknek Istenétől, 
Urunk Jézus Krisztus Atyjától, a Szentlélekkel egyetemben.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ima kajatáért 

Urunk Jézus Krisztus, végtelen szeretet fejedelme!  
Örökkévaló javakkal ajándékoztál minket. 

Olyan helyet adtál, amiről mondhatjuk,  
hogy: lelki otthon, újraszületésünk emléke,  
s amiről azt mondják, hogy szép és gyönyörű,  
mintegy földi paradicsom, Istentől áldott.  

Olyan helyet adtál, ahol megpróbáltatásokba, akadályokba futunk,  
ahol lélekben elszegényesedünk, s amiről azt állítják,  
hogy a lakosok itt egymást megeszik, irígykednek  
a másiknak a javát, a legkisebb szerencsejét. 

Egyszerre mindent adtál, s mindentől meg is fosztottál,  
hogy láthassuk, ami el van rejtve az emberek előtt -  
hadd élesedjen belső szemünk, hadd lássuk az igazi kincseket:  
a lelki szegénység és a testvéri együttlét és az igazi barát,  
az őszinte, jóakaratú szív... 

Óvd meg ezt a helyet, te, az örökkévalóság kőmüvesmestere! 


Imádságok a Nagy Jubileumra való felkészüléshez:
a Fiu éve - a Lélek éve - az Atya éve
"Az új évezred küszöbén, köszönjük Neked isteni Kisded,
hogy eljöttél a földre,
hogy felszítsad minden ember szívében a szeretet tüzét.
És hogy megtaníts mindenkit szeretni.
Kérünk, segíts felismernünk a másikban a testvért,
hogy alázattal elismerjük saját gyengeségeinket
és mennyei Atyánk akaratát teljesítve,
egységben építhessünk egy szebb és boldogabb világot.
Ámen!"
(az 1999. évi nagyszőlősi ökumenikus találkozó egyik kiscsoportjának imája)
Imák a Nagy Jubileum idején:
Új Ég és Új Föld - A Világ Fiataljai számára

Vissza a honlaphoz