kajata:

miért & hogyan ?


Célkitûzéseink:

Nemzetközi, keresztény baráti kör vagyunk. Mindenkit szívesen látunk, aki a következõ célokkal és szabályokkal alapvetõen egyetért. Felekezetközi közösséget alakítunk, egy bizonyos földrajzi és történelmi környezetben alakultunk. Ebbõl a környezetbõl kiindulva, szeretnénk kitalálni, mi az Egyház és hogyan élhetünk ma aszerint a kiírthatatlan valóság szerint, amely "Krisztus Teste". Tudatosan figyelünk minden fontosabb keresztény hagyományra. Egyidõben azok mondanivalójára is kiváncsiak vagyunk, akik nem tartoznak keresztény egyházhoz. Az un. ökumenének egy idõben a vezetõk között és az egyszerû emberek között kell megtörténnie. Ezért az utcára szeretnénk vinni az ökumenét.
 1. Gyerünk a forrásokhoz!

 2. Az elsõ lépés a személyes és családi gyökereink feltárása. Mindegyikünknek többé-kevésbé megvan a saját nemzeti, vallási és mûveltségi háttere. Ez néha szerteágazik és összefonódik, mint a felekezetileg és kulturailag vegyes családoknál figyelhetõ meg. Elõfordul, hogy feszültséggel viszonyulunk azonosságunkhoz, vagy hogy akár szakítunk családi, vallási vagy nemzeti hátterünkkel. Közép-Európában a két háború olyan helyzetet teremtett, amelyben a nemzetek viszálya és a kisebbségi komplexusok ütköznek az európai egység álmával. Mindazonban hozzá szeretnénk járulni az egészséges azonosság és a valós felfogás kialakulásához saját magunkról. Kérdezzük meg magunktól, vajon hol rejlenek hagyományainkban az élõ vizek forrásai és vajon hogyan aknázhatjuk ki ezeket a forrásokat. Ez nem nosztalgikus visszafordulást jelent, hanem a jövõ érdekében újra fedezzük fel a maradandó értékeket.
 3. Ismerni és megérteni a többieket

 4. Ugyanakkor más hagyományokra is figyelünk, nem csak a miénkre: más keresztények, a szomszédos és más, távolabbi népek hagyományaira. Beszélgetéssel, megismerkedéssel és a másik istentiszteletében való részvétellel legalább kezdetlegesen szeretnénk jobban megérteni a másikat. Így a meglévõ elõítéleteket ismerjük fel, hogy változtathassunk rajta. Helyeseljük az erõs, egészséges azonosságot, vagyis meg akarjuk ezt erõsíteni. A megosztott emberségünk és hitünk eközben marad a legfontosabb. Ezért még nem tagadjuk, vagy elmossuk a különbségeket.
 5. Rátalálni a közös nyelvre

 6. Jelenleg még nem ott tartunk, hogy közös nyelvünk lenne. Sok vonatkozásban még más-más világban élünk. Az egyházon kívülieket pedig nem igazán érdekelnek azok a történelmi sérelmek és ellentétek, melyek az egyházak életében újra elõtérbe kerültek. Nem szeretnénk semmit sem erõltetni, hanem történelmi folyamat részeként fogjuk fel magunkat. A keresztény egység nem az emberi becsvágy tárgya, hanem csakis a Szent Lélek mûve. Egy olyan egyszerû életformát célozzuk meg, amely magától beszélõ, amely életképes, s összhangban van az evangélium szellemével. Ez kedvezõ hatással bír az egységre való törekvésre is. Az Egyház prófétai jelképe kívánunk lenni, s egy olyan közös nyelvet igyekszünk felfedezeni, amely komoly elõrelépeseket megkönnyítene az egyházak és a társadalmak részére.
 7. Alapelvünk:

 8. Az igazság erõsebb, akkor fog érvényesülni, ha - Jézus Krisztust követve - mi is engedjünk magunkat vezérelni a szeretettõl, az igazság és az igazságosság iránti vágyunktól. Induljunk ki a Bibliából, mint Isten igejébõl, közben legyünk nyitottak a más forrásokból származó bölcsesség iránt is. Példánk Keresztelõ Sz.János. Mint prófétai közösség saját magunkat és másokat Krisztussal, az Isten Bárányával való találkozásra szeretnénk felkészíteni. Ebbõl a találkozásból fakadóan várjuk a végsõ megoldást, a megváltást.

Hogyan...

valósítsuk meg mindezt, ez itt a kérdés. Emberek vagyunk, akik elköteleznek magukat saját hagyományuk mellett és a mindenkori egyházi vezetéssel együttmûködnek. Mint baráti kör viszont szigorúan függetlenek vagyunk. Jelenleg nem is lehet tagja senki, mivel szervezetünk sincs. Így tagsági díj sincs, adományokat nem fogadunk, a találkozók és a kiadványok költségeinek egy részét közös kassza fedezi. Csak eljöhetsz és saját magadat oszthatol meg a közösséggel. Mostanában még csak István testvér lakik Kajatán állandó jelleggel. Fordítóként és tolmácsként keresi meg a kenyerét és hozzájárul a közösség kialakításához. Társadalmi munkával segítenek a közösség barátai. Amikor létre fog jönni az életközösség, minden tagjának szakmája is lesz, hogy fenntartsa magát és hozzájáruljon a közjóhoz (pl. vendégszoba, tábortelek a portán).
 

Alapvetõ szabályok a kajatai együttlétekhez:

 1. Minden ember iránt nyitott, keresztény közösség vagyunk.
 2. Aki részt kíván venni ebben a közösségben, megteheti anélkül, hogy saját identitását megtagadja.
 3. Kajatán a jelentõsebb keresztény tradíciók mind jelen vannak. Tanácsoljuk, hogy mindenki úgy vegyen részt a vallási és társasági rendezvényeken, ahogyan ezt lelkiismerete megengedi. El is várjuk, hogy a másik lelkiismeretét tiszteletben tartsd.
 4. Minden résztvevõ azzal a szándékkal jöjjön el, hogy a lehetõ legjobban használja ki ezt a kis idõt - amellett, hogy jól is érezze magát a tábori nagycsaládban. Ennek érdekében egyrészt elvárjuk, hogy lehetõségeid szerint járulj hozzá a közösség javához. Másrészt szeretnénk, hogy vallásodat, erkölcsi meggyõzõdésedet, nemzetedet méltóan képviseld, és hogy tanulj meg egy darabig a másik cipõjében járni.
 5. A találkozók nemzetköziek. Nem tilos, hazafiasnak lenni. Számunkra a hazaszeretet azzal jár, hogy a más nemzetiségiekben is legelõször az embert, a barátot, a testvért látjuk. Miközben itt tartózkodsz, ez a magatartás elengedhetetlen.
 6. Elvárjuk, hogy a falusi közösség, valamint a környezet védelméhez járulj hozzá viselkedéseddel. Szigorúan tartsd tiszteletben a másik és a közösség javait. A résztvevõk életkörülményei nagyon különbözhetnek. Felhívjuk szíves figyelmeteket arra, hogy - bár az igényekre igyekszünk figyelni - a tábornak a felszerelése meglehetõsen egyszerû és komfort nélküli.
 7. Mint ökumenikus jellegû közösség, a vallások és a kultúrák egymás iránti megértését, toleranciáját kívánjuk elõsegíteni - kényszer és mesterséges keveredés nélkül. Ugyanakkor Keresztelõ János példája arra hív fel minket, hogy szálljunk magunkba és igazi, alapvetõ döntésekre jussunk el: hogy készüljünk az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra.
 

A közösség története

Egy fiatal kispap Genfben az ottani magyarokkal ismerkedik össze. Összebarátkozik a magyar nyelvvel és kultúrával is úgy, hogy Stefan Neumann-t Istvánként kezdték emlegetni. István fiatalkora tele volt izgalommal. Az Egyházban és az utcán nõtt fel párhuzamosan. Adventista szûlei példaképei lettek a hitéletben. Másik vezérlõje a kiváncsisága. Számos személyes kapcsolat révén rádöbben arra, hogy máshol is vannak õszinte keresztények és emberek. Az ökumenikus mozgalom egyre jobban érdekli. Éveken keresztül foglalkoztatja a katolicizmus is. Tanulmányai vége felé gyakorló római katolikus lesz anélkül, hogy hátat fordítana adventista szülei hitének. Így már nem lehet pap, de vannak más szakmai lehetõségei. Abban az idõben egy kis zempléni faluba vetõdik. Ott szeretne egy kis gondolkodási idõt nyerni, de másképpen alakul. Elmeséli barátainak, hogy valamikor majd a faluban lehetne táborozni. Erre összegyûlnek az ötletek, ökumenikus kezdeményezés lesz belõle. István szintén lelkesedni kezd és hamar elhatározza, hogy véglegesen odaköltözik és teljes figyelmét szenteli ennek az ügynek. Egy éven át ott éldegél "túristaként": dolgozik, figyel, imádkozik, segít, körbelátogatja a környezõ falvakat és templomokat. Beszélget és levelezik sok-sok régi és új baráttal. Az ötleteket összegyûjti és rendezi. Amit ezeken az oldalakon megtalálsz, ennek a folyamatnak, valamint az elmúlt hónapok tapasztalatainak eredménye. 1996 elején István barátaival körlevelet kezd szerkeszteni, a kajatai követet. Létrejönnek az elsõ helyi csoportok, vagy kapcsolatok már létezõ kisközösségekkel és egyéni barátokkal. A kajatai közösség még gyermekcipõben jár. Növekvõ ismertségnek örvend, mint elsõ sorban fiatalok által frekventált ökumenikus csoport.

Az elsõ nehézségeket tapasztaltunk református lelkészek egy csoportja részérõl. (Nem a helyi lelkészekrõl van szó.) A rendõrség és más tényezõk segítségével el próbáltak zavarni a faluról, állítólag mert veszélyeztetve vélték ennek református jellegét. Csak az sikerült nekik, hogy egy idõre zavart keltsenek, s mi is jobbnak tartottuk, hogy nagyobb talkozóinkat egyelõre nem Kajatán rendezzük meg. Talán ez is hozzájárult a helyi csoportmunka megerõsítéséhez. Rosszhiszemûségük viszont akaratlanul oda vezetett, hogy itt "honosodtunk meg". Közben néhány, lelki színvonallal és nyitottsággal rendelkezõ protestáns lelkésszel sikerült együttmûködnünk.

A következõ két esztendõ során sok terv és elképzelés még nem valósult meg. Megtartjuk viszont az eredeti célkitûzéseket, az indokolt rugalmasság mellett. Az a tendencia érvényesült, hogy a nagyobb szervezések káoszba, vagy teljes kudarcba fulladtak, miközben az informális találkozók és a túratáborok a legsikeresebbek voltak. 1997 és 1999 között számos vendég keresett fel Kajatát, legtöbbször spontánul, egyszerre 15-nél nem többen, egy-két újságíró is csatlakozott a váratlan vendégekhez. Az egyhetes találkozók még nem sikerült minta szerint megszerveznünk, de a közösségi ház belsõ felújítása és közmûvesítése révén megteremtettük ennek külsõ feltételeit. 1998. június 24-én a káosz kellõs közepén, de összejöttünk a helyi hívek és fiatalok közül néhányan, hogy három helyi pap (r.k. plébános, adventista és piarista szerzetes) közremûködésével szenteljük a házat. A szertartásokat remekül sikerült egymáshoz illeszteni, amit a Zemplén TV, néhány interjúval színesítve többször is közvetítette.

"kajata" részt vett abban a folyamatban, amely Grácban az 1997 évi Európai Ökumenikus Találkozóhoz vezetett, itthon Magyarországon és ott helyben jelen voltunk standdal és mûhellyel. Érdekes módon az ott létrejött kapcsolatok szinte kizárólag magyarok és kelet-europaiak részérõl bizonyultak tartósnak, legtöbbször olyan emberekrõl volt szó, akik már hallottak rólunk. A nyugat-európaiak érdeklõdése általában felszínesnek bizonyult, hiszen a kiosztott anyagok ellenére nem érkeztek visszajelzések. Összesítve, Grác mégis komoly benyomást hagyott bennünk, lelkileg is, de azért is, mert ott elõször, mint közösség léptünk egy nagyobb nyilvánosság elé. Többen a gráci részvevõk közül most is aktív kajatiak. Új meghatározást is találtunk kajatának: "GRAZ kis lángon, egész éven át!"

1999-ben egy másik nagyobb erõfeszítésre került sor, minek az ötlete tulajdonképpen a közösségben látta a napvilágot, viszont a megszervezésében csak részt vállaltunk benne, ez messze túlmutatott a közösségen - attól eltekintve, hogy István testvér vállalta a titkárság mellett az anyagi kockázatot is. A Csönd-és-vásár nagyszabású, egyhetes rendezvénysorozatnak készült és elsõ sorban pályakezdõknek szólt. Három napos túra és lelkigyakorlatból, valamint háromnapos kiállításból állt (volna!). Ténylegesen csak a keretprogram valósult meg. (Visszatekintés a legelsõ "vásárra".)

A "vásár" egyik mottóját programunk is lehetne: 2000 éve hív a názáreti ács! Egyik célunk a hivatás és azonosság megerõsítése, a másik a közeledés nemzetek és keresztény hagyományok között. Ennek érdekében a belsõ összetartással, egységgel is kell törõdnünk. Késõ 1998-tól István testvér megismerkedett a HÁLÓ elnevezésû katolikus szervezett néhány képviselõjével, elõször az interneten, majd személyesen is. A kommunizmus megbukása óta nagy erõfeszítéseket fejtettek ki a katolikus (és ökumenikus) kisközösségek és lelkiségek összefogása érdekében a Kárpátok térségében. Tehát van párhuzamosság a HÁLÓ és kajata célkitûzései között. Ezért 1999-tõl tervbe vettünk, hogy részben együttmûködjünk, illetve összehangoljuk tevékenységeinket. Ki tudja - azon kívül, hogy elkerülünk a felesleges munkát és a párhuzamos struktúrákat, talán sikerül ösztönözni a protestánsokat, ortodoxokat, adventistákat, hogy saját HÁLÓjukat fejlesszék ki? Ezek mellett kajata egyfajta szuper-háló szerepet tölthetne be. Mellesleg mindkét csoportosulás arra törekszik, hogy külföldi kapcsolatait építse ki.

Valóban, hív az Ácsmester, az Emberfia, Krisztus Megváltónk. Hív minket haza. Maranatha!Rövid ismertetõ
Baráti körünk kétféle okból jött létre:
1. a keresztény hagyományok és a nemzetek közötti hídverés, az azonosság és az összetartás megerõsödése; 2. hídverés a társadalom (=emberek) és az egyházak között.
Az egyetemes Egyházat úgy szeretnénk szolgálni, hogy közben kiderüljön: az Egyház az emberért van, nem az ember az egyházért.
Módszerek: helyi csoportok (kisközösségek) támogatása; egyhetes találkozók és egyéb rendezvények; lelkiségi, társadalmi, kulturális elkötelezettség.

Röviden: kajata egy felekezetközi, nemzetközi, emberközeli mûhely.

Mindezt közösen hozzuk létre, egyetlen felekezet, vagy lelkiség sem teheti rá kezét, de mindegyik egyházat és lelkiségi közösséget szolgáljuk, azaz kajata mindenkié. A kajatai követ címû körlevél egyrészt a közösségi életet tükrözi, másrészt a térségünkben és földrészünkön élõk közötti összetartást jelképezi, mivel - elsõ sorban a Kárpát-medencében - minden közösség (falu, lakónegyed, egyházközség, társadalmi szervezet stb.) legalább 1-2 tagjának el szeretnék jutatni.


Tovább az aktivitásokhoz!
Vissza a kezdõ laphoz